Update Winkelcentrum Velperbroek

25-02-2010 16:15

In de afgelopen weken hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan rond winkelcentrum Velperbroek.

1 Het college van B&W heeft het bezwaar van de omwonenden ongegrond verklaard. Ondersteund door ca 30 omwonenden hebben Anne Björndal en ondergetekende beide een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Kernpunten in de beroepschriften is dat de gemeente bij het bouwplan afwijkt van de randvoorwaarden van de gemeenteraad, dat op het moment van vergunningverlening niet voldaan werd aan de eisen mbt externe veiligheid en dat de parkeerbalans van de gemeente niet sluitend is en dat daardoor een te lage parkeernorm wordt gerealiseerd.

2 Naar aanleiding van de verstrekte subsidie door oud minister Van der Laan van het ministerie voor Wonen Wijken en Integratie hebben de omwonenden de subsidieregeling nagekeken. Daarbij is geconstateerd dat de gemeente ten onrechte subsidie heeft aangevraagd omdat de oorzaak van de vertraging niet de recessie op de markt was maar de vertraagde besluitvorming. Hierover hebben omwonenden een brief gestuurd aan de minister, maar omdat het ministerie eerst de gemeente om een reactie vraagt is er nog geen antwoord ontvangen.

3 Bouwfonds heeft bij de rechtbank aangedrongen op een spoedige behandeling ivm de subsidietoezegging door het ministerie en de daaraan verbonden voorwaarde dat voor 1 juli moet worden gestart. Als argument voert de ontwikkelaar in de brief aan dat vrijwel het gehele project is verkocht. Een kopie van deze brief is inmiddels naar de behandelend ambtenaar op het ministerie gestuurd, want hiermee ondersteunt Bouwfonds het betoog van de omwonenden (niet de recessie maar de trage besluitvorming is de oorzaak van de vertraging).

4 De rechtbank heeft ingestemd met het verzoek voor een spoedige behandeling en aangegeven dat naar verwachting op 21 mei de zaak behandeld wordt (in ieder geval voor 1 juli). Voor ons als omwonenden is het daarbij spannend of de rechter ons beroep ook inhoudelijk gaat behandelen of dat de rechtbank volstaat met een globale behandeling. Wij hopen op een inhoudelijke behandeling. Mocht dat niet zo zijn en mocht een uitspraak negatief voor ons uitvallen dan is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Door: Frans van Suylekom - Bron: Politiek Rheden